உறவு முறைகளை மீறி, மகளுடன் முறையற்ற உறவு வைத்திருந்த நபருக்கு நேர்ந்த கோர முடிவு

உறவு முறைகளை மீறி, மகளுடன் முறையற்ற உறவு வைத்திருந்த நபருக்கு நேர்ந்த கோர முடிவு ()