கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுகிறார் தோனி?

கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுகிறார் தோனி? ()