சென்னை எண்ணூரில் மின்வாரிய பிளாஸ்டிக் உருளைகள் தீப்பற்றி விபத்து : மக்கள் அலறி அடித்து ஓட்டம்

சென்னை எண்ணூரில் மின்வாரிய பிளாஸ்டிக் உருளைகள் தீப்பற்றி விபத்து : மக்கள் அலறி அடித்து ஓட்டம் ()

148 Days ago