மனக்குறையை சொல்ல கூடாதா? : திமுக வைத்தியலிங்கம் கேள்வி

மனக்குறையை சொல்ல கூடாதா? : திமுக வைத்தியலிங்கம் கேள்வி ()