மீன்பிடி தடைக்காலத்தின்போது அரசு அளிக்கும் உதவித்தொகை போதுமானதாக இல்லை : மீனவர்கள்

மீன்பிடி தடைக்காலத்தின்போது அரசு அளிக்கும் உதவித்தொகை போதுமானதாக இல்லை : மீனவர்கள்